PON Chipsets
KaiXin Yuan
No. 68 Bauhinia Road, Yuhuatai District, Nanjing, Jiangsu Province, ZTE R&D Center
15951866679
yuan.kaixin@zte.com.cn

 

 

Wireless terminal Chipsets
Zhen Zhang
No. 68 Bauhinia Road, Yuhuatai District, Nanjing, Jiangsu Province, ZTE R&D Center
15996278464
zhang.zhen8@zte.com.cn

 

 

 

 

Copyright © Sanechips Co.,Ltd. 粤ICP备16084700号      Contact Us | Site Map | Legal Statement